Konferencja IBE – Badania dla edukacji 19-20.10.2015 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) organizuje konferencję pt.: Badania dla edukacji podsumowującą zrealizowane projekty systemowe „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” oraz „Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych”. Konferencja odbywa się w dn. 19-20.10.2015 w Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie.

Więcej

Instytucje rynku pracy i jeden wspólny indeks efektywności

W jaki sposób można badać efektywność polityk rynku pracy w krajach członkowskich EU? Czy możliwe jest znalezienie wspólnego, rzetelnego wskaźnika? A jeśli tak, to co mogłoby nim być? Szybkość znalezienia zatrudnienia po rejestracji w urzędzie pracy czy może odsetek umów cywilnoprawnych przekształcających się w umowy o pracę? Czy kraje, które odnotowują sukcesy w obszarze rynku pracy mają coś wspólnego?

Więcej

XI Konferencja Ewaluacyjna – 28-29.09.2015 Kraków

W dn. 28-29 września br. w Krakowie odbywa się XI Konferencja Ewaluacyjna pod hasłem: Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania. W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Ewaluacji 2015 organizatorzy, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, przygotowali program pozwalający na przyjrzenie się ewaluacjom ex-post polityk spójności za lata 2007-20013 w Polsce i innych krajach europejskich, jak również wystąpienia przybliżające wyzwania i możliwości związane z ewaluacją za lata 2014-2020.

Więcej

Komisja Europejska proponuje nowy plan dla długotrwale bezrobotnych

17. września Komisja Europejska ogłosiła propozycję kolejnej inicjatywy w obszarze zatrudnienia i włączenia społecznego, tym razem skierowanej do osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 mies).  Liczba osób w tej trudnej sytuacji podwoiła się z 6 milionów w 2007 roku do 12 milionów w 2014. Spośród tych 12-tu mln aż 60% pozostaje bez pracy od 2 lat lub dłużej.

Więcej

Wspieranie kształcenia i uczenia się dorosłych – podręcznik CEDEFOP

Jak informuje CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), na spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz partnerów społecznych, które odbyło się w czerwcu 2015 w Rydze, uczestnicy przystali na realizację założeń prowadzących do tego, aby: „kształcenie zawodowe stało się bardziej atrakcyjne, dostępne, elastyczne i sprzyjające włączeniu społecznemu”.

W 2014 roku, zaledwie nieco powyżej 10% dorosłych (w wieku 25-64 lat), uczestniczyło w procesach szkolenia lub kształcenia ustawicznego. Wynik ten jest znacznie poniżej założonego celu EU na rok 2020, który został określony na poziomie 15%.

Więcej

Good for Youth, Good for Business – Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych

W związku z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych, w 2013 roku Komisja Europejska uruchomiła Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych (ang. European Alliance for Apprenticeships – EAfA). W nowo opublikowanej broszurze KE: Good for Youth, Good for Business, Europejska komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych, Umiejętności i Mobilność, Marianne Thyssen, przybliża tę inicjatywę: Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych (EAfA) promuje jakość, dostępność i pozytywny wizerunek praktyk zawodowych, ponieważ są one istotnym narzędziem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. (…) Sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w systemie praktyk. Praktyki mogą mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy zarówno małe i średnie, jak i duże firmy wezmą na siebie odpowiedzialność związaną ze szkoleniem zawodowym osób młodych. Powinno się to odbywać w ścisłej współpracy i przy dialogu z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Więcej

Rynek pracy i zmiany w wynagrodzeniach w Europie 2015

Raport Komisji Europejskiej: Rynek pracy i zmiany w wynagrodzeniach w Europie 2015 wskazuje na dalszą poprawę na rynku pracy na tle stopniowego ożywienia gospodarczego w UE.

Liczba bezrobotnych w pierwszym kwartale 2015 roku w krajach unii wyniosła 23,6 mln. Niestety wskaźnik długotrwałego bezrobocia rośnie, osiągając 4,9% w pierwszym kwartale 2015 roku. Planowane są działania mające na celu szczególne wsparcie osób pozostających w tej sytuacji na rynku pracy.

Więcej

Raport kwartalny KE: Zatrudnienie i sytuacja społeczna – II Q 2015

Raport kwartalny Komisji Europejskiej: Zatrudnienie i sytuacja społeczna (Lipiec 2015) wskazuje kontynuację z poprzedniego kwartału – obserwujemy umiarkowane ożywienie na rynku pracy w krajach unii.

Dane wskazują na poprawę sytuacji w większości krajów członkowskich i strefy euro. Ponownie zaobserwować można wzrost stałego zatrudnienia i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest on również większy aniżeli przyrost wskaźnika prac tymczasowych czy w niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest pozytywną zmianą. 

Więcej

Prognozy CEDEFOP – podaż i popyt kompetencji na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem CEDEFOP obrazującym trendy na polskim rynku pracy do 2025 roku. Raport jest częścią projektu Forecasting skill demand and supply, który dostarcza szczegółowych i rzetelnych informacji na temat trendów rynku pracy w Europie. Konsultantami przy raporcie byli Eksperci CEDEFOP na Polskę: dr Łukasz Sienkiewicz (IARP, Szkoła Główna Handlowa) oraz dr Artur Gajdos (Uniwersytet Łódzki).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CEDEFOP [link]

Raport w formie PDF można pobrać pod tym adresem [link]

Źródło: www.cedefop.europa.eu

Zalecenia KE 2015 dla Polski – Europa 2020

Komisja Europejska w ramach strategii Europa 2020 dokonała kolejnych zaleceń dla krajów członkowskich, wspierających osiągnięcie założeń gospodarczych w 2020 roku w Unii Europejskiej. Dla Polski zalecenia zostały przedstawione w czterech obszarach: finanse publiczne; emerytury i podatki; rynek pracy; inwestycje w kolej. W obszarze rynku pracy KE zaleciła podjęcie działań w celu zmniejszenia nadmiernego stosowania umów o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych.

Raport dot. Polski – 2015 [link]

Szczegółowe zalecenia dla Polski – 2015 [link]

Źródło: ec.europa.eu