Wspieranie kształcenia i uczenia się dorosłych – podręcznik CEDEFOP

Jak informuje CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), na spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz partnerów społecznych, które odbyło się w czerwcu 2015 w Rydze, uczestnicy przystali na realizację założeń prowadzących do tego, aby: „kształcenie zawodowe stało się bardziej atrakcyjne, dostępne, elastyczne i sprzyjające włączeniu społecznemu”.

W 2014 roku, zaledwie nieco powyżej 10% dorosłych (w wieku 25-64 lat), uczestniczyło w procesach szkolenia lub kształcenia ustawicznego. Wynik ten jest znacznie poniżej założonego celu EU na rok 2020, który został określony na poziomie 15%.

Wymienić można kilka przeszkód stojących na drodze do zwiększenia efektywności w tym obszarze, ale tymi, które niezmiennie typowane są jako najczęstsze, są: obowiązki rodzinne (21%), brak czasu ze względu na pracę (18%) oraz koszty (13%) (badanie European Adult Education Survey).

Nowy podręcznik CEDEFOP Policy handbook – Access to and participation in continuous vocational education and training (CVET) in Europe [link] przedstawia wytyczne dla polityki kształcenia ustawicznego i szkolenia się, określa czynniki sukcesu, pokazuje przykłady dobrych praktyk i wskazuje jak uatrakcyjnić i podnieść jakość działań w tym obszarze. Podręcznik może być wsparciem dla państw członkowskich w realizacji śródokresowych celów EU na lata 2015-2020, w pięciu kluczowych obszarach zatwierdzonych w Rydze [więcej informacji tutaj].

 

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem.

 

Źródło: cedefop.europa.eu