Maciej Gruza

Gruza M., Lelińska K., Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE, w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, pod red. Balcerzak-Paradowska B., IPiSS, Warszawa 2003.

Gruza M., Lelińska K., Stahl J., Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – praktyczny przewodnik, IPiSS, Warszawa 2004.

Gruza M., Stahl J., Klasyfikacja Zawodów w Wielkiej Brytanii i Polsce – różne podejścia do standardów europejskich, Polityka społeczna nr 2/2004.

Gruza M., Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Motywować skutecznie, pod red. Borkowska S., IPiSS, Warszawa 2004.

Więcej

Anna Jawor-Joniewicz

Jawor A., 2002, Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 3

Jawor A., 2004, Prorozwojowe instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, /w:/ Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor A., 2004, Konferencja Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza i perspektywy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1

Jawor A., 2004, The Work and Social Policy In Poland – Diagnosis and Perspective Conference, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1s

Więcej

Łukasz Sienkiewicz

Sienkiewicz Ł., Labour Market Impact of New Policy Developments in Economic Crisis in Poland, European Employment Observatory Spring Review 2009, European Commission.

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C., IPISS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa, 2009.

Sienkiewicz Ł., Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, w: Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

Sienkiewicz Ł., Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego, w: Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

Więcej

Aleksandra Duda

Duda, A., Gruza, M., European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Country report: Poland, European Commission, DG Education and Culture, European Centre for Development of Vocational Training (Cedefop), 2014. [link]

Duda, A., Working with young people: the value of youth work in the European Union. Country Report: Poland, European Commission, DG Education and Culture, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013. [link]

Duda A., Xhaferri, E., Teacher Education and Training in the Western Balkans. Report on Albania, European Commission, DG Education and Culture, 2013. [link] Więcej

Beata Mazurek-Kucharska

Beata Mazurek-Kucharska, Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową, s. 9-44, w: red. M. Kubisz, Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach programu Phare 2000 “Rozwój Zasobów Ludzkich”; współautorzy: Beata Mazurek-Kucharska,Sławomir Mandes, Krzysztof Brzozowski, Leszek Gralewski, Peter Lloyd, Gerry McAlinden, Rafał Kamiński, Birgit Rauschenbach; ISBN 83-88802-81-X; ogólna liczba stron: 157, wydanie 1.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje społeczne młodzieży, w: S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Młodzież na rynku pracy – od badań do praktyki, część II – Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2006, str. 93-121.

Beata Mazurek-Kucharska, Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, w: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7251-813-2.

Beata Mazurek-Kucharska, Raport zbiorczy: Perspektywy i oczekiwania- Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, ZPORR Działanie 2.1, 2007 (raport wydrukowany i rozesłany do 307 instytucji rynku pracy Mazowsza, nakład 1000 egz. +1000 CD).

Więcej

Joanna Mirosław

Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej (The role of the European Union in counteracting undeclared work) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Praca nierejestrowana w świetle badań jakościowych (Undeclared work in light of the qualitative research) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Miejsce i rola ludzi młodych na rynku pracy (Place and a role of young people on the labour market) in: A Olejniczuk-Merta (ed.) Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności młodych ludzi (Determinants of a development of a social and professional activity of young people), Warszawa 2008.

Postawy młodzieży wobec emigracji (Attitudes of young people towards emigration ) [in:] Bera R. (red.) Wielka emigracja młodzieży – wyzwania dla edukacji (Great emigration of young people – Challenges for Education), Wyd. UMCS, Lublin, 2010.

Więcej

Marcin Budzewski

Firma równych szans. Przewodnik Dobrych Praktyk [link]

Analiza badań realizowanych przez ośrodki inne niż akademickie dotyczących ogólnopolskiego rynku pracy [link]

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce [link]

Ocena projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL [link]

Więcej

Halina Sobocka-Szczapa

Ocena pracowników w mikropodmiotach województwa łódzkiego, (w:) Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzania, tom XII, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 26.

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie, (w:) P. Trippner (red.), Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Przedsiębiorczość i Zarządzania, Tom XIII, Zeszyt 1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 30.

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, Polityka Społeczna nr 8/2012, s. 6

Zarządzanie wiekiem w podmiotach gospodarczych, (w:) Szanse i zagrożenia przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, (red.) J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIII, Zeszyt 12, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Garwolin Łódź 2012 s. 14

Więcej