Doradztwo i włączenie społeczne

Instytut Analiz Rynku Pracy świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego, zawodowego oraz planowania karier, na potrzeby sektora publicznego, jak i prywatnego. Zakres udzielanego wsparcia w obszarze doradztwa i włączenia społecznego można podzielić na dwie ścieżki.

Obszar doradztwa biznesowego obejmuje usługi skierowane do organizacji sektora prywatnego. Część skierowana jest do mikro i małych organizacji. Do nich przede wszystkim odnoszą się usługi w zakresie budowania swojej pozycji rynkowej, elementu ważnego z punktu widzenia dotarcia do klientów, realizacji planów biznesowych i rozwojowych. Doradztwo biznesowe to także wsparcie organizacji w zakresie efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzeniu modeli kompetencyjnych i zarządzaniu kompetencjami, w tym także kompetencjami społecznymi.
Kluczowymi obszarami wsparcia dla firm są także te, które niwelują zagrożenia wiążące się z wypaleniem zawodowym, pracoholizmem oraz dysfunkcyjnymi zachowaniami w zespole. Istotnym wsparciem jest także doradztwo i szkolenia w zakresie psychologii zachowań w organizacji.
Wiele firm przechodzi różnego rodzaju zmiany, transformacje. Jest to nieuniknione ze względu na szybko zmieniający się rynek. Profesjonalne wsparcie w tym okresie połączone z pomiarem i prognozowaniem kompetencji społecznych pracowników na konkretnych stanowiskach pracy pozwala efektywniej zaplanować i zrealizować zmianę.

Drugim kluczowym obszarem doradztwa jest to skierowane do pracowników lub osób chcących podjąć lub zmienić pracę. Można wyróżnić tutaj kilka kluczowych elementów diagnozy i wsparcia, które są istotne dla efektywnej realizacji procesu:

  • psychologiczny pomiar poziomu potencjału kompetencyjnego,
  • planowanie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych,
  • wzmacnianie procesu motywacji osiągnięć,
  • wsparcie psychologiczne w procesie wejścia na rynek pracy osób rozpoczynających karierę zawodową.

Kolejna grupa usług doradczych adresowana jest do organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym, chcących profesjonalizować swoje usługi. Wyróżnić można tutaj pięć podobszarów:

  • planowanie procesu doradztwa zawodowego dla podmiotów świadczących ten zakres usług,
  • wsparcie procesu budowania metodologii i wyboru metodyki doradztwa zawodowego dla podmiotów świadczących ten zakres usług,
  • opracowanie procedur i zasad wdrażania procesu doradztwa indywidualnego i zespołowego dla podmiotów świadczących ten zakres usług,
  • planowania działań i wsparcie w realizacji projektów zapobiegających procesowi zagrożenia wykluczeniem społecznym,
  • szkolenia dla podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego dla osób wymagających wsparcia w realizacji zadań zawodowych.