Projekty

Badania i ekspertyzy opracowywane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów Instytutu Analiz Rynku Pracy wyróżniają się:

 • Precyzyjnym i kompleksowym ujęciem analizowanych zagadnień.
 • Doskonałym warsztatem metodologicznym.
 • Profesjonalnym zarządzaniem procesem badawczym.
 • Przejrzystymi raportami z badań i analiz.
 • Opartymi na analizach i wiedzy ekspertów wnioskami i rekomendacjami.

Wychodzimy z założenia, że kluczem do profesjonalnego przygotowania procesu badawczego jest precyzyjne zdefiniowanie problemów, dlatego przykładamy dużą wagę do tego etapu badań. Pozwala to na trafną, a jednocześnie wieloaspektową charakterystykę analizowanych zjawisk. Wszyscy eksperci IARP na bieżąco doskonalą swój warsztat metodologiczny, przede wszystkim poprzez doświadczenia praktyczne. Jednocześnie dbają o to, aby treści raportów z badań oraz ekspertyz były prezentowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców.

Wieloletnie doświadczenie badawcze ekspertów jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.


Wybrane, aktualnie realizowane przez ekspertów IARP, projekty

 1. „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych
  w polskich przedsiębiorstwach”
  – analiza i doradztwo w polskich przedsiębiorstwach MGR

  Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 2. European Employment Policy Observatory – projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrektoriat ds. Zatrudnienia. Od 2009 r. świadczone są usługi Eksperta ds. krajowego rynku pracy, w zakresie opracowań dotyczących bieżącego monitorowania trendów na polskim rynku pracy oraz wdrażania polityk zatrudnienia. Prace eksperckie obejmują raporty regularne, oceny Krajowych Programów Reform oraz publikacje tematyczne
 3. Measuring Performance of EU Member States Skills Systems and Prioritising Skill Mismatches – projekt realizowany na zlecenie CEDEFOP przez konsorcjum organizacji pod przewodnictwem Cambridge Econometrics. Prace eksperckie obejmują analizę dostępności informacji krajowych (wskaźników statycznych i danych) związanych z niedopasowaniem kwalifikacji, analizę kluczowych problemów oraz priorytetów krajowych w tym zakresie oraz wsparcie przy opracowaniu finalnego raportu z badań.

Lista najważniejszych badań i ekspertyz zrealizowanych przez ekspertów IARP

 

 1. Uzupełnienie opisów zawodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145)  projekt zlecony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej [link]
 2. PES to PES Dialogue Dialog między publicznymi służbami zatrudnienia, to cykliczny projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrektoriat ds. Zatrudnienia (DG EMPL) [link]
 1. Opracowaniu założeń do analizy sektorów oraz modelu ewaluacji efektów działań Rad Sektorowych, w ramach Działania PO WER 2.12  – Projekt realizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miał na celu: opracowanie metodologii analizy stanu sektora, wskaźników określających realizację celów i zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji, modelu ewaluacji działań Rad począwszy od projektowania Rady i jej zadań poprzez realizację zadań, aż do uzyskania oczekiwanego efektu oraz oceny trwałości danego efektu oraz strategicznych kryteriów wyboru Rady, stanowiących ocenę ex-ante przeprowadzaną na etapie oceny projektu danej Rady.
 2. Badanie firm high growth w Polsce – Badanie realizowane dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwsze z założonego cyklu badań firm wysokiego wzrostu miało na celu określenie czynników istotnych dla szybkiego wzrostu oraz barier i problemów ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie realizowane było metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych z właścicielami / założycielami firm wysokiego wzrostu.
 3. Przygotowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora IT w Polsce – projekt realizowany we współpracy z Altkom Akademia S.A. (Partner Wiodący Konsorcjum) na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Do zadań ekspertów IARP należy opracowanie koncepcji merytorycznej SRK IT (w tym przeprowadzenie analiz desk research, przygotowanie wstępnej i ostatecznej wersji koncepcji), opracowanie wstępnej i ostatecznej wersji SRK IT, a także merytoryczna konsultacja wszystkich materiałów wychodzących do Zamawiającego.
 4. Analiza popytu na kwalifikacje i kompetencje w branżach budowlanej i edukacyjnej w Polsce – projekt realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Opracowanie założeń merytorycznych 
i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.
 5. ESF 2007-2013 Ex-post evaluation: Supporting the integration of disadvantaged groups into the labour market and society – projekt realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej (DG EMPL) koordynowany przez ICF Consulting Services Ltd. Wsparcie eksperckie obejmuje przygotowanie raportu krajowego na temat ewaluacji ex-post wpływu inicjatyw Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze integracji społecznej w Polsce.

 
Inne projekty realizowane w ostatnim czasie przez IARP obejmują

 1. Providing targeted advice on ESF support to apprenticeship and traineeship schemes – projekt realizowany w latach 2013-2015 we współpracy z Ecorys UK, na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego). Projekt miał na celu zapewnienie wsparcia dla państw członkowskich UE w tworzeniu nowych programów praktyk zawodowych i staży, w szczególności programów wspieranych przez EFS, oraz w poprawie jakości i efektywności istniejących programów praktyk i staży. W ramach projektu opracowano między innymi podręczniki dobrych praktyk zawierające analizę kluczowych czynników sukcesu oraz cech systemów praktyk i staży w całej Europie. Rolą ekspertów IARP było zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie pomocy państwom członkowskim w przygotowaniu założeń programów praktyk i staży oraz szkolenia w tym zakresie.
 2. Support services for Mutual Learning within the European Employment Strategy – projekt realizowany na zlecenie ICF dla Komisji Europejskiej. Prace eksperckie obejmowały przygotowanie raportu Youth Guarantee in Poland. A Policy Breakthrough or Continuation? na potrzeby Konferencji Peer Review on „Youth Guarantee” w Finlandii.
 3. Badanie w jednostkach służby zdrowia – projekt realizowany na zlecenie SGH. Badanie obejmowało sto pięćdziesiąt wywiadów z przedstawicielami szpitali (osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe w jednostkach, lub osoby wskazane do udzielenia wywiadu) metodą CATI.
 4. Study measuring economic impacts of various possible changes to EU working time rules in the context of the review of Directive 2003/88/EC – projekt obejmował opracowanie raportu krajowego na temat możliwości wdrożenia zmian w zakresie dyrektywy o czasie pracy.

 
Wybrane badania realizowane przez IARP jako podwykonawcy innych podmiotów

 1. Badanie wskaźnika Gender Index w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO KL (opracowanie raportów indywidualnych dla instytucji, analiza jakościowa danych) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 2. Krajowa Mapa Drogowa w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzinnych (analiza wywiadów pogłębionych, analiza prawna aspektów prawnych work life balance) – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 3. Badanie formalnych i nieformalnych uwarunkowań wdrożenia systemu przenoszenia i akumulacji zaliczonych osiągnięć w Polsce w oparciu o założenia systemu ECVET (analiza jakościowa danych) – Instytut Badań Edukacyjnych.
 4. Ekspertyzy na temat źródeł danych wykorzystywanych do realizacji badań kontrfaktycznych w ramach ewaluacji EFS (opis sposobu gromadzenia a analizy danych w zbiorach danych) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 5. Badanie użyteczności produktu dla klienta tj. określenie potencjalnej użyteczności narzędzia wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie dla osób pełniących funkcje HR w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (przeprowadzenie wywiadów CATI n=210) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego – projekt realizowany przez GHK Consulting LTD na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009.

 
Inne projekty krajowe i międzynarodowe, w które zaangażowani byli eksperci współpracujący obecnie z IARP, w obszarze zatrudnienia i rynku pracy

 1. Costs and benefits of potential EU action in the area of paternity leave, Komisja Europejska DG EMPL
  EU Skills Panorama, CEDEFOP
 2. European Inventory on Validation of non-formal and informal learning, Komisja Europejska i CEDEFOP
 3. Evaluation of Europe Direct Information Centres, Komisja Europejska, DG EAC
 4. Evaluation of the European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET), Komisja Europejska, DG EAC
 5. Ex-post evaluation of the Directive 1997/81/EC (supplemented by Directive 98/23/EC) on Part-Time Work and Directive 1999/70/EC on Fixed-Term Employment, Komisja Europejska, DG EMPL
 6. Innovative pedagogies in combating low achievement in basic skills, Komisja Europejska, DG EAC
 7. Mapping exercise of existing tools, instruments and approaches to promote efficiency and effectiveness of investments in education and training. Komisja Europejska, DG EAC
 8. Mapping Member States’ External Education Policies and Tools, Komisja Europejska DG EAC
 9. Overview of National Lifelong Learning Strategies, Komisja Europejska DG EAC
 10. PES to PES Dialogue Programme, Komisja Europejska, DG EMPL
 11. Research on long term social trends in Europe, on related future societal needs and on the potential social policy responses to them, Komisja Europejska DG EMPL
 12. Study evaluating the implementation of the Recommendation of the European Parliament and the Council on the establishment of the European Qualifications Frameworks for lifelong learning, Komisja Europejska DG EAC
 13. Study evaluating the Professional Qualifications Directive (2005/36/EC) against recent educational reforms in EU Member States, Komisja Europejska DG Internal Market and Services
 14. Study measuring current and future requirements on administrative cost and administrative burden of managing the ESF, Komisja Europejska, DG EMPL
 15. Study on guidance for entrepreneurship learning, CEDEFOP
 16. Study on indirect measurement methods for undeclared work, Komisja Europejska DG EMPL
 17. Study on Reducing Early School Leaving in the European Union, Komisja Europejska, DG EAC
 18. Study on the implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in self-employment and assisting spouses, Komisja Europejska DG EMPL
 19. Support to the development of the EU Skills Panorama. Collection, analysis and processing of national information on skills anticipation for EU/EEA countries, Komisja Europejska DG EAC
 20. Support to the preparation of the Commission staff working document on New Skills for New Jobs under the Framework Contract No EAC 19/06, Komisja Europejska DG EAC
 21. The role of credit systems in supporting permeability, CEDEFOP
 22. Updating the vocational knowledge and skills of VET teachers: bringing teaching closer to the labour market, CEDEFOP
 23. Study on indirect measurement methods for undeclared work. Country report – Poland, Komisja Europejska, Bruksela 2009
 24. Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, w ramach projektu IW EQUAL Czas na pracę – praca na czas, IPiSS, Warszawa 2007
 25. Praca na własny rachunek. Szanse i bariery rozwoju samozatrudnienia, w ramach projektu Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA – ZATRUDNIENIE – SZKOLENIE, IPiSS, Warszawa 2007
 26. Study on the implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in self-employment and assisting spouses. Country report – Poland, Komisja Europejska, Bruksela 2008
 27. Znaczenie kompetencji transferowalnych jako czynnika kształtującego wartość rynkową kapitału ludzkiego w organizacjach wiedzy, SGH, Warszawa 2009
 28. Postawy społeczne wobec idei elastycznego zatrudnienia. Międzykulturowe badania interdyscyplinarne, SGH, Warszawa 2007
 29. Społeczne determinanty atrakcyjności i sukcesu na współczesnym rynku pracy, SGH, Warszawa 2008
 30. Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności. Przygotowanie struktury klasyfikacji, dostosowanej do standardu europejskiego ISCO 88 (COM), 2000 – 2002
 31. Dobór metody tworzenia klasyfikacji zawodów i specjalności w warunkach europejskiego rynku pracy. Celem projektu było zaproponowanie struktury jednolitej klasyfikacji zawodów i specjalności pozwalającej na elastyczne dostosowanie jej do specyfiki lokalnego rynku pracy. 2004
 32. Opisy zawodów szkolnictwa zawodowego dla potrzeb doradców zawodowych. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2005 roku. Publikacja: Gruza M., Sołtysińska G., Lelińska K., Zawody szkolnictwa zawodowego – vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005
 33. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich –Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. 2006-2007
 34. Analiza i weryfikacja oraz przygotowanie brakujących opisów zawodów szkolnych ujętych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS 2007), dla których organem właściwym jest minister do spraw gospodarki – wykonawca. 2007
 35. Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność firm w Polsce – Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 4232/H03/2007/32. Projekt realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Przygotowanie metodologii pomiaru poziomu innowacyjności spółek giełdowych. 2008-2009
 36. Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności – projekt realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. 2009