Nowy Raport opublikowany

13 czerwca 2019 roku na stronach Eurofund opublikowano najnowszy raport dotyczący zatrudnienia spółdzielniach pod tytułem Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Część dotyczca sytuacji w Polsce została opracowana w całości przez ekspertów z Instytutu Analiz i Rynku Pracy Sp. z o.o.

LINK do raportu

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarządy spółek Instytut Analiz Rynku Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000345213, NIP 5222937193, REGON 142131048 („Spółka Przejmująca”) oraz Centrum Pracy i Kariery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000648387, NIP 7010634916, REGON 365911339 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 8 maja 2019 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.iarp.edu.pl oraz www.praca-kariera.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan połączenia spółek

Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan realizuje projektu pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

„Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1010/18w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej przez opracowanie, we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami, modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

http://konfederacjalewiatan.pl/

Nowy projekt “Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” we współpracy z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związekiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” realizuje projekt projekt pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1013/18

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

link http://konfederacjalewiatan.pl/