Edukacja i uczenie się przez całe życie

Edukacja jest najważniejszym wyznacznikiem dobrobytu gospodarczego, społecznego i kulturalnego. W dobie rosnących globalnych współzależności, wzrost konkurencyjności uzależniony jest od sprawnie działającego systemu kształcenia reagującego na dynamicznie zmieniające się realia rynku pracy napędzane przez rozwój wiedzy, innowacji i kreatywności. W szerszej perspektywie, zapewnienie dostępu do edukacji ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia sprawiedliwości i spójności społecznej, a świadomość praw obywatelskich i odpowiedzialności, wyniesiona między innymi ze szkoły, sprzyja rozwojowi demokracji i dialogu międzykulturowego.

Mając to na uwadze, działania na rzecz modernizacji systemów edukacji odgrywają priorytetową rolę zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Konsekwencje kryzysu gospodarczego w Europie oraz wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem i deficytem bądź niedopasowaniem umiejętności pracowników, uwydatniły potrzebę bardziej efektywnych inwestycji w edukację i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nawiązują do tego zarówno polityki i programy unijne, jak i krajowe, nakierowane na zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji, uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawy jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, promowania równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, oraz zwiększania kreatywności i innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

W odniesieniu do wskaźników i poziomów odniesienia w sektorze kształcenia i szkolenia monitorowanych przez Unię Europejską, Polska osiągnęła jeden z najlepszych wyników w Europie w zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki oraz w podnoszeniu poziomu umiejętności podstawowych testowanych przez badanie PISA. Wyróżnia się także ze względu na skalę poprawy odsetka osób z wyższym wykształceniem.Główne wyzwania stanowią natomiast niedopasowanie umiejętności utrudniające młodym ludziom znalezienie pracy, niska jakość nauczania w niektórych instytucjach szkolnictwa wyższego, oraz mały udział osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. W związku z tym, w ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na zacieśnianie związku między politykami zatrudnienia, kształcenia i szkolenia i nakierowanie działań na poszukiwanie sposobów poprawy przewidywania potrzeb rynku pracy i dopasowania umiejętności młodych absolwentów oraz innych pracowników do tych potrzeb.

Instytut Analiz Rynku Pracy wspiera instytucje i agencje unijne oraz krajowe, władze lokalne, uczelnie, szkoły, przedstawicieli sektora prywatnego i pozarządowego, w adresowaniu tych wyzwań. Zakres naszej pracy obejmuje usługi doradcze i badawcze w obszarze edukacji i uczenia się przez całe życie, w tym: analizy i ewaluacje polityk i programów krajowych i europejskich, formułowanie zaleceń i upowszechnianie wyników badań, oraz ogólne wsparcie mające na celu wspomaganie procesów podejmowania decyzji.