Równość i różnorodność

Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Z krajowych i międzynarodowych analiz wynika, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza niż mężczyzn. Pod tym względem Polska nie wyróżnia się pośród innych krajów UE. Kobiety napotykają na liczne bariery w dostępie do rynku pracy, trudniej im się także na nim utrzymać. Zarabiają mniej niż mężczyźni o takich samych kompetencjach, rzadziej awansują i są niemal nieobecne na najwyższych szczeblach zarządzania, ponadto silnie doświadczają problemu braku równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Co decyduje o istnieniu tak znaczących nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy? Wśród najistotniejszych przyczyn wymienia się funkcjonowanie szkodliwych stereotypów. To właśnie one, wciąż jeszcze powielane w niektórych domach rodzinnych, mediach czy w trakcie edukacji szkolnej, prowadzą do pojawienia się uprzedzeń, a w konsekwencji do dyskryminacji. Tymczasem ograniczenia, na jakie napotykają kobiety na rynku pracy mają zdecydowanie negatywne konsekwencje dla całej gospodarki krajowej. Nie pozwalają bowiem na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w kapitale ludzkim przedsiębiorstw. Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn zubaża zasoby kompetencyjne firmy, zmniejsza jej zdolność do generowania innowacji, obniża motywację i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na spadek efektywności organizacji.

Instytut Analiz Rynku Pracy prowadzi analizy zmian zachodzących w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Realizuje kompleksowe badania z tego zakresu oraz pogłębione analizy dotyczące wybranych zagadnień np. problematyki W-LB (ang. Work-Life Balance) czy dostępu do szkoleń i awansów.

Zarządzanie różnorodnością

Istnieje wiele cech, którymi mogą różnić się osoby zatrudnione w firmie. Płeć jest tylko jedną z nich obok np. wieku, narodowości, stopnia sprawności fizycznej czy wyznania. Niektórzy pracodawcy upatrują w tych różnicach źródła problemów firmy. Tymczasem twórcy koncepcji zarządzania różnorodnością podkreślają, że umiejętne zarządzanie niejednorodnym zespołem może prowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Wielość doświadczeń i punktów widzenia pracowników sprzyja kreowaniu rozwiązań niestandardowych, innowacyjnych. Kadra kierownicza musi jednak dostrzec różnorodność potrzeb i oczekiwań swojego zespołu oraz przebudować dotychczasowe metody i techniki zarządzania tym unikalnym zasobem w kierunku większej indywidualizacji. W Polsce strategię zarządzania różnorodnością wdraża stosunkowo niewielka grupa przedsiębiorstw, choć ze względu na korzyści, które przynosi jej stosowanie zainteresowanie tym podejściem stale wzrasta.

Instytut Analiz Rynku Pracy bada jak polscy pracodawcy definiują różnorodność. Opracowuje ekspertyzy dotyczące powszechności i przyczyn stosowania zarządzania różnorodnością z uwzględnieniem branż i skali przedsiębiorstw. Analizami obejmuje także bariery utrudniające firmom jego wdrożenie oraz profity płynące z pełnego wykorzystania potencjału różnych grup pracowników.