Joanna Mirosław

Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej (The role of the European Union in counteracting undeclared work) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Praca nierejestrowana w świetle badań jakościowych (Undeclared work in light of the qualitative research) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Miejsce i rola ludzi młodych na rynku pracy (Place and a role of young people on the labour market) in: A Olejniczuk-Merta (ed.) Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności młodych ludzi (Determinants of a development of a social and professional activity of young people), Warszawa 2008.

Postawy młodzieży wobec emigracji (Attitudes of young people towards emigration ) [in:] Bera R. (red.) Wielka emigracja młodzieży – wyzwania dla edukacji (Great emigration of young people – Challenges for Education), Wyd. UMCS, Lublin, 2010.

Uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości kobiet (Conditions and barriers to women’s entrepreneurship development) in: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (Women entrepreneurship in Poland), PARP, Warszawa 2011.

Społeczeństwo informacyjne i wykluczenie cyfrowe w dokumentach Polski i Unii Europejskiej (Information society and the digital divide in the documents of Polish and European Union) [in:] Arendt Ł. (red.), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań(The digital divide in Mazovia. results of research) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011.

Przedsiębiorczość kobiet w warunkach rosnącego znaczenia MŚP we współczesnej gospodarce (Women entrepreneurship in terms of the growing importance of SMEs in contemporary economy) [in:] Balcerzak-Paradowska B. (ed.) Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania (Work and Social Policy. Contemporary trends and challenges), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2013.