Łukasz Sienkiewicz

Sienkiewicz Ł., Labour Market Impact of New Policy Developments in Economic Crisis in Poland, European Employment Observatory Spring Review 2009, European Commission.

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C., IPISS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa, 2009.

Sienkiewicz Ł., Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, w: Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

Sienkiewicz Ł., Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego, w: Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

More

Beata Mazurek-Kucharska

Beata Mazurek-Kucharska, Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową, s. 9-44, w: red. M. Kubisz, Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach programu Phare 2000 “Rozwój Zasobów Ludzkich”; współautorzy: Beata Mazurek-Kucharska,Sławomir Mandes, Krzysztof Brzozowski, Leszek Gralewski, Peter Lloyd, Gerry McAlinden, Rafał Kamiński, Birgit Rauschenbach; ISBN 83-88802-81-X; ogólna liczba stron: 157, wydanie 1.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje społeczne młodzieży, w: S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Młodzież na rynku pracy – od badań do praktyki, część II – Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2006, str. 93-121.

Beata Mazurek-Kucharska, Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, w: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7251-813-2.

Beata Mazurek-Kucharska, Raport zbiorczy: Perspektywy i oczekiwania- Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, ZPORR Działanie 2.1, 2007 (raport wydrukowany i rozesłany do 307 instytucji rynku pracy Mazowsza, nakład 1000 egz. +1000 CD).

More

Maciej Gruza

Gruza M., Lelińska K., Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE, w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, pod red. Balcerzak-Paradowska B., IPiSS, Warszawa 2003.

Gruza M., Lelińska K., Stahl J., Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – praktyczny przewodnik, IPiSS, Warszawa 2004.

Gruza M., Stahl J., Klasyfikacja Zawodów w Wielkiej Brytanii i Polsce – różne podejścia do standardów europejskich, Polityka społeczna nr 2/2004.

Gruza M., Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Motywować skutecznie, pod red. Borkowska S., IPiSS, Warszawa 2004.

More

Joanna Mirosław

Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej (The role of the European Union in counteracting undeclared work) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Praca nierejestrowana w świetle badań jakościowych (Undeclared work in light of the qualitative research) in: M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (eds.) Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce (Determinants of undeclared work in Poland), Warszawa 2008.

Miejsce i rola ludzi młodych na rynku pracy (Place and a role of young people on the labour market) in: A Olejniczuk-Merta (ed.) Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności młodych ludzi (Determinants of a development of a social and professional activity of young people), Warszawa 2008.

Postawy młodzieży wobec emigracji (Attitudes of young people towards emigration) [in:] Bera R. (red.) Wielka emigracja młodzieży – wyzwania dla edukacji (Great emigration of young people – Challenges for Education), Wyd. UMCS, Lublin, 2010.

More

Marcin Budzewski

Firma równych szans. Przewodnik Dobrych Praktyk [link]

Analiza badań realizowanych przez ośrodki inne niż akademickie dotyczących ogólnopolskiego rynku pracy [link]

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce [link]

Ocena projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL [link]

More

Halina Sobocka-Szczapa

Ocena pracowników w mikropodmiotach województwa łódzkiego, (w:) Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzania, tom XII, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 26.

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie, (w:) P. Trippner (red.), Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Przedsiębiorczość i Zarządzania, Tom XIII, Zeszyt 1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 30.

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, Polityka Społeczna nr 8/2012, s. 6

Zarządzanie wiekiem w podmiotach gospodarczych, (w:) Szanse i zagrożenia przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, (red.) J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIII, Zeszyt 12, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Garwolin Łódź 2012 s. 14

More

Anna Jawor-Joniewicz

Jawor A., 2002, Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 3

Jawor A., 2004, Prorozwojowe instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, /w:/ Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Jawor A., 2004, Konferencja Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza i perspektywy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1

Jawor A., 2004, The Work and Social Policy In Poland – Diagnosis and Perspective Conference, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1s

More

Aleksandra Duda

Duda, A., Gruza, M., European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Country report: Poland, European Commission, DG Education and Culture, European Centre for Development of Vocational Training (Cedefop), 2014. [link]

Duda, A., Working with young people: the value of youth work in the European Union. Country Report: Poland, European Commission, DG Education and Culture, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013. [link]

Duda A., Xhaferri, E., Teacher Education and Training in the Western Balkans. Report on Albania, European Commission, DG Education and Culture, 2013. [link] More