MGR-opis etapów

logo Rodzina i Praca kolor CMYK (1)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020).

 

Projekt złożony jest z trzech głównych etapów, w których biorą udział przedsiębiorstwa:

 

Etap 1 analiza sytuacji zastanej

Etap 2 doradztwo

Etap 3 opracowanie strategii wdrożenia mechanizmów godzenia ról w przedsiębiorstwie

 

ETAP  I

 ANALIZA SYTUACJI ZASTANEJ

 

fazie pierwszej analizy sytuacji zastanej zgromadzone zostaną wszystkie informacje na temat praktyk MGR stosowanych w badanych firmach. W efekcie zidentyfikowane zostaną istniejące w firmie praktyki oraz wszystkie związane z nimi procedury, dokumenty i sposoby postępowania. Ten etap eksploracji umożliwi również zdobycie wstępnych informacji na temat skali wykorzystania praktyk MGR a analizowanych firmach.

Z kolei faza druga analizy sytuacji zastanej ma na celu przede wszystkim jakościową ocenę stosowanych praktyk pod względem:

 • weryfikacji, czy dana praktyka jest w rzeczywistości stosowana;
 • stopnia zaawansowania wdrożonych praktyk;
 • efektywności danej praktyki w stosunku do celów, jakie przyjęto podczas jej projektowania i wdrażania;
 • dostosowania praktyk do potrzeb i oczekiwań pracowników.

Efektem tej fazy będzie kompletne opisanie praktyk stosowanych w badanych firmach, obejmujące oprócz opisu działania praktyki również ich ocenę i diagnozę rzeczywistych efektów, jakie wynikają ze stosowania danej praktyki (lub braku działań w tym zakresie, pomimo formalnego wdrożenia praktyki).

Trzecia faza analizy ma na celu szerokie włączenie wszystkich pracowników i kierownictwa firmy w proces projektowania / doskonalenia i wdrażania praktyk z zakresu MGR. Jej celem jest połączenie wiedzy zgromadzonej w poprzednich fazach analizy, wiedzy eksperckiej zespołu Wykonawcy oraz wiedzy i pomysłów kierownictwa i pracowników firmy zderzonej z możliwościami firmy i zidentyfikowanymi potrzebami firmy i pracowników w zakresie praktyk MGR mające na celu wspólne wypracowanie rozwiązań, które powinny być wdrożone na etapie doradztwa.

 

FAZA PIERWSZA ANALIZY SYTUACJI ZASTANEJ

 

Przeprowadzenie wywiadu z udziałem ankiety

Rozmowa z właścicielami przedsiębiorstw, przedstawicielami kierownictwa oraz z pracownikami działu HR

Analiza dokumentów i informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Analiza portali internetowych zawierających opinie pracowników o badanych firmach

Analiza zgromadzonego materiału pod kątem praktyk MGR stosowanych w firmie

FAZA DRUGA ANALIZY SYTUACJI ZASTANEJ

 

Benchmarking (analiza porównawcza rozwiązań stosowanych w badanych firmach z rozwiązaniami modelowymi)

Sondaż wśród pracowników badanych firm z zastosowaniem kwestionariusza on-line (realizowany techniką CAWI)

Obserwacja (przeprowadzona przez członków zespołu badawczego we wszystkich badanych firmach)

 

 

Analiza zgromadzonego materiału pod kątem oceny efektywności stosowanych w firmie praktyk MGR oraz zaprojektowania wstępnej wersji rozwiązań, które mogą być wdrożone
w firmie.

FAZA TRZECIA ANALIZY SYTUACJI ZASTANEJ

 

Warsztat z przedstawicielami pracowników i kierownictwa

Zaprojektowanie pakietu rozwiązań z zakresu MGR dostosowanych do potrzeb i możliwości firmy oraz rekomendacji w zakresie ich wdrażania

 

 

ETAP II

DORADZTWO

 

Doradztwo w zakresie MGR jest kluczowym elementem projektu, warunkującym jego skuteczność i realizacje wszystkich założonych celów badania. Celem doradztwa jest przekazanie przedsiębiorcom informacji na temat wyników studiów przypadku (prezentacja wyników case study oraz wypracowanych rekomendacji w zakresie MGR właścicielowi, przedstawicielom zarządu lub osobom zarządzającym). Efektywne realizowanie tego celu uzależnione jest od współpracy z przedsiębiorstwem w zakresie wyboru optymalnych mechanizmów pozwalających na wdrożenie rekomendacji w zakresie godzenia ról, dostosowanych do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa.

W niniejszym projekcie odbywać będzie się to z wykorzystaniem następujących narzędzi przeprowadzenia doradztwa w zakresie stosowania MGR w przedsiębiorstwach:

 • Baza wiedzy,
 • Broszura informacyjna / podręcznik dobrych praktyk,
 • Szkolenie,
 • Poradnictwo,
 • Superwizja

Dla każdej firmy proponowany pakiet narzędzi będzie spersonalizowany, w stopniu umożliwiającym jak najbardziej efektywne i skuteczne wdrożenie lub udoskonalenie rozwiązań z zakresu MGR. W szczególności poradnictwo i superwizja oraz broszura informacyjna w części zawierającej rekomendacje dotyczące wdrażania / udoskonalania praktyk MGR (raport z analizy) oraz baza wiedzy w części zawierającej raporty cząstkowe opisujące poszczególne badane firmy będą całkowicie spersonalizowane (przygotowane dla konkretnej firmy), z kolei szkolenie będzie przygotowane w kilku wariantach, na przykład dostosowanych do wielkości firm czy stopnia zaawansowania stosowanych w nich praktyk z zakresu MGR. Cześć informacyjna broszury (w tym podręcznik dobrych praktyk) oraz baza wiedzy będą miały charakter uniwersalny dla wszystkich badanych firm.

Ponadto zaznaczyć należy, że proces realizacji doradztwa w zakresie MGR rozpocznie się od formalnego przekazania firmie (właścicielowi, kierownictwu, innym osobom wskazanym przez właściciela / dyrektora firmy) w formie prezentacji raportu cząstkowego, opisującego sytuację zastaną oraz wypracowane rekomendacje w zakresie wdrażania rozwiązań MGR. Prezentacja będzie przekazana przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie analizy sytuacji zastanej w danej firmie.

 

ETAP III

OPRACOWANIE STRATEGII WDROŻENIA MECHANIZMÓW GODZENIA RÓL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

W tym etapie zostanie wykorzystanych pięć narzędzi opracowania metod wdrażania MGR w badanych przedsiębiorstwach:

 • SMART

SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, dosł. sprytny) jest metodą formułowania celów w odniesieniu do pięciu cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Zgodnie z tą koncepcją, sformułowany cel powinien być:

 • konkretny, jego zrozumienie musi być jednoznaczne i jasne dla odbiorcy, sformułowanie celu powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na dowolną interpretację,
 • mierzalny, czyli sformułowany tak, aby można było w jednoznaczny sposób wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną sprawdzalność jego realizacji,
 • osiągalny, czyli realistyczny, cel niemożliwy do osiągniecia podkopuje wiarę w jego realizację i tym samym motywację do jego realizacji,
 • realny, cel musi być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dodaną dla tego, kto będzie go realizował,
 • określony w czasie, cel powinien mieć określony horyzont czasowy w jakim należy go osiągnąć 

 

 • SWOT

Analiza SWOT polega na zestawieniu zidentyfikowanych silnych (ang. Strengths) i słabych (ang. Weaknesses) stron analizowanego przedsiębiorstwa pod kątem realizacji i/lub wdrażania rozwiązań z zakresu MGR oraz występujących w ich otoczeniu szans (ang. Opportunities) i zagrożeń (ang. Threats) dla tych procesów.

 

 • Analiza ograniczeń

Analiza ograniczeń (Theory of Constraints – TOC) jest metodą pozwalającą na identyfikację
i zarządzanie ograniczeniami, które występują w otoczeniu. TOC znajduje praktyczne zastosowania w przemyśle, zarządzaniu projektami, szkolnictwie, wojskowości, i innych obszarach. Jest ona szczególnie przydatna przy budowaniu strategii rozwoju, określaniu barier na drodze do wytyczonych celów i budowaniu wariantowych scenariuszy.

 

 • Budowanie scenariuszy

Scenariusze to opisy przyszłości lub pewnych jej aspektów, zachowujące spójność
i przejrzystość formy i skupiające się na kwestiach najbardziej istotnych. Scenariusze stosowane są jako narzędzia poszukiwawcze oraz narzędzie decyzyjne ukazujące możliwe wybory i ich potencjalne konsekwencje

 

 • Panel ekspercki

Panel ekspercki będzie spotkaniem zespołu ekspertów w danej dziedzinie, którego celem jest przedyskutowanie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia przez osoby o różnych doświadczeniach i różnych zakresach specjalizacji w ramach omawianej dziedziny