Łukasz Sienkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz ekspert ds. prognozowania zapotrzebowania na umiejętności CEDEFOP. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, rozwoju kapitału ludzkiego oraz modelowaniu kompetencji i umiejętności w ramach systemów w skali mikro (dla przedsiębiorstw) oraz makro (w skali międzynarodowej, krajowej oraz sektorowej – w tym w ramach systemów kwalifikacji).
Więcej

Marcin Budzewski

Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) i studia regionalne (Uniwersytet Warszawski).

Zarządza projektami i jest ekspertem w projektach ewaluacyjnych dla polskich i europejskich instytucji. Pracuje jako manager projektów i ekspert w projektach związanych z rynkiem pracy, edukacją i Europejskim Funduszem Społecznym. Więcej

Beata Mazurek-Kucharska

Doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; wykładowca i koordynator modułu Managerial Skills na studiach Master of Business Administration (University of Central Lancashire, Lubelska Szkoła Biznesu) oraz na studiach podyplomowych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej i w Akademii Leona Koźmińskiego. Więcej

Anna Jawor-Joniewicz

Doktor nauk ekonomicznych posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji badań społecznych (tworzenie narzędzi badawczych, prowadzenie badań, analizy danych, raporty z badań) oraz pracy w administracji rządowej. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (motywowanie, kultura organizacji), problematyce równego traktowania kobiet i mężczyzn i zarządzania różnorodnością. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Wiedzę o dialogu społecznym rozwijała w trakcie kilkuletniej współpracy z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w Warszawie. Więcej

Maciej Gruza

Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w zakresie badań i doradztwa. Specjalizuje się w zakresie zagadnień obejmujących systemy kwalifikacji, edukację zawodową, rynek pracy oraz analizę zawodoznawczą. Zarządzał oraz brał udział w licznych projektach badawczych i ewaluacyjnych realizowanych zarówno w Polsce jak i w Europie. Posiada bogate doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz szkoleniowiec. Więcej

Aleksandra Duda

Doktor nauk społecznych, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą jako badaczka, analityczka i ewaluatorka polityk UE, w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach. Brała udział w przygotowywaniu i realizacji licznych badań, ewaluacji, analiz porównawczych i zaleceń dla Komisji Europejskiej, innych instytucji i agencji unijnych, państw członkowskich UE, a także krajów kandydujących. Specjalizuje się w badaniach w dziedzinie edukacji, szkoleń, rynku pracy, równego traktowania, polityki młodzieżowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Więcej

Artur Gajdos

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się problematyką analiz i prognoz rynku pracy, głównie w przekroju zawodowym oraz tworzeniem systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji. Więcej

Mateusz Trochymiak

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje prace dotyczą systemu pomocy społecznej w Polsce. Dyplomowany ewaluator z ponad 5-letnim doświadczeniem w projektach krajowych oraz międzynarodowych. Z wykształcenia także analityk – ukończył studium podyplomowe w zakresie metod analiz statystycznych w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim.
Więcej

Halina Sobocka-Szczapa

 

Halina Sobocka-Szczapa – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Więcej

Łukasz Widła-Domaradzki

Ekspert w dziedzinie statystyki oraz metod ilościowych. Posługuje się biegle pakietem SPSS, w swojej pracy korzysta też z pakietów Statistica oraz Stata. Posługuje się również wyspecjalizowanym oprogramowaniem do modelowania równań strukturalnych (SEM), takimi jak AMOS czy Smart-PLS. Interesują go nowe metody statystyczne i ich zastosowanie w ewaluacjach (np. PSM _ PropensityScoreMatching oraz inne metody kontrfaktyczne czy SVM – Support VectorMachines). Od 16 lat pracuje w charakterze statystyka i analityka dla firm badania rynku (SMG/KRC Millward Brown czy Ipsos Polska), firm konsultingowych (ICF International) oraz dla polskich agencji rządowych (PARP). Od kilku lat związany jest z rynkiem ewaluacji funduszy europejskich. Więcej