Anna Jawor-Joniewicz

Doktor nauk ekonomicznych posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji badań społecznych (tworzenie narzędzi badawczych, prowadzenie badań, analizy danych, raporty z badań) oraz pracy w administracji rządowej. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (motywowanie, kultura organizacji), problematyce równego traktowania kobiet i mężczyzn i zarządzania różnorodnością. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Wiedzę o dialogu społecznym rozwijała w trakcie kilkuletniej współpracy z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w Warszawie.Jest autorką licznych opracowań naukowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych dotyczących m.in. roli zarządzania zasobami ludzkimi w zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania różnorodnością, wynagradzania pracowników, pomiaru kapitału ludzkiego, godzenia życia zawodowego i osobistego oraz sytuacji osób starszych na rynku pracy.