Zintegrowany System Kwalifikacji

Temat szkolenia

Zintegrowany System Kwalifikacji

Prowadzący: Maciej Gruza

 

 

 

Krótki opis

 

Tematyka i zakres szkolenia koncentruje się na nabyciu oraz ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności w na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i roli przedsiębiorców w tym systemie. Omawiane są kwestie terminologiczne oraz rola i funkcjonowanie Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, rola i zastosowanie Rejestru Kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz powiązanych z tym zagadnień i ich znaczenie dla przedsiębiorców. Zaprezentowane są praktyki działania z punktu widzenia przedsiębiorcy, posiadającego doświadczenie w budowie kwalifikacji.

 

Ramowy program szkolenia

 

  1. Omówienie definicji pojęć stosowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: certyfikowanie, edukacja formalna, edukacja pozaformalna, kwalifikacje, efekty uczenia się, ewaluacja, instytucja certyfikująca, kompetencje, kompetencje społeczne, kwalifikacja, kwalifikacje cząstkowe, kwalifikacje pełne, kwalifikacje rynkowe, minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Sektorowa Rama Kwalifikacji, uczenie się nieformalne, umiejętności, walidacja, wiedza, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji.
  2. Zintegrowany System Kwalifikacji – cele i zadania, rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jako koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji a rynek pracy.
  3. Cel i funkcjonowanie Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji – aspekty praktyczny z punktu widzenia rynku pracy.
  4. Rola i zastosowanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, przypisywanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przegląd kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zasady uzyskiwania uprawnień do certyfikowania, zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nadzór nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, rola przedsiębiorców we wprowadzaniu kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
  5. Rola i zastosowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji, Sektorowe Rady Kwalifikacji, udział przedsiębiorców w pracach Sektorowych Rad Kwalifikacji.
  6. Praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy posiadającego doświadczenie w budowie kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – praktyka Polska i zagraniczna.

 

Grupa Docelowa

Pracownicy jednostek szkoleniowych, instytucji nadających kwalifikacje; pracodawcy zainteresowani rzetelną ocena kompetencji kandydatów do pracy; przedstawiciele organizacji branżowych zainteresowanych wpisywaniem kwalifikacji do rejestru