Wykorzystanie prognozowania popytu na pracę na lokalnych rynkach pracy

 

Temat szkolenia:

Wykorzystanie prognozowania popytu na pracę
na lokalnych rynkach pracy

Prowadzący: dr Halina Sobocka-Szczapa

 

Krótki opis:

Niedopasowania występujące na polskim rynku pracy, mające przede wszystkim charakter strukturalny spowodowały, że duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania tego rynku oraz skuteczności podejmowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy działań, mają badania poświęcone prognozowaniu popytu na pracę według zawodów. Ich podstawowym walorem powinno być przede wszystkim wyprzedzające informowanie wszystkich aktorów rynku pracy o przewidywanych kierunkach zmian struktury zapotrzebowania na pracowników. Proponowane szkolenie wskaże na główne kierunki wykorzystania modelu prognozowania popytu na pracę, służące bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. 

Wdrożenie efektów szkolenia może być wówczas skuteczne, jeśli w powiatowych urzędach pracy prowadzone jest pełne rozpoznanie kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych, jak również wskazane jest wykorzystanie lokalnych dokumentów strategicznych, umożliwiających identyfikację kierunków przekształceń zapotrzebowania na pracowników w okresie dłuższym niż jeden rok.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przed wszystkim do analityków rynku pracy.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, trwające 8 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania pełnej oferty szkoleniowej i szczegółowego programu.