Metody Analizy Rynku Pracy

Temat szkolenia:

Metody analizy rynku pracy

Prowadzący: Artur Gajdos

Krótki opis:

Tematyka i zakres szkolenia koncentruje się na uporządkowaniu i pogłębieniu wiedzy i umiejętności na temat zasad i metod prowadzenia analiz rynku pracy, zasad stawiania hipotez i ich weryfikacji, źródeł danych statystycznych, prowadzenia analiz rynku pracy oraz narzędzi badawczych. Wszystkie elementy warsztatu dotyczą praktycznych aspektów analizy rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu konwersatoryjnego połączonego z bezpośrednią aktywnością uczestników, problemowego studium przypadku oraz ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania. Prowadzone szkolenie opiera się o zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami uczestników, dając możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności analizy danych na rzeczywistych danych statystycznych.

 

Przykładowy program szkolenia

  1. Omówienie tematyki szkolenia oraz wprowadzenie (przypomnienie) podstawowych pojęć z zakresu analiz rynku pracy. Prezentacja etapów procesu badawczego (zasady i metody prowadzenia analiz rynku pracy). Omówienie zasad stawiania hipotez i ich weryfikacji.
  2. Źródła danych statystycznych. Klasyfikacja danych. Zmienne, miary i wskaźniki w badaniach rynku pracy. Narzędzia badawcze. Ćwiczenia w pozyskiwaniu danych wtórnych. Pozyskiwanie danych pierwotnych (ograniczenia).
  3. Warsztaty praktycznego posługiwania się statystycznymi metodami analizy danych. Ćwiczenia w analizie danych statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (statystyki opisowe, dynamika, struktura, lokalizacja, specjalizacja).
  4. Warsztaty praktycznego posługiwania się ekonometrycznymi metodami analizy danych przy wykorzystaniu oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego – GRETL (modele trendu, trendu z sezonowością, model przyczynowo-skutkowy, model zmiennych jakościowych).
  5. Warsztaty praktycznego posługiwania się metodami prognostycznymi. Prognozowanie zmiennych przekrojowo-czasowych (metody naiwne, wygładzanie wykładnicze, prognozowanie na podstawie modeli trendu, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych, błędy prognozowania).