Zakończenie prac przy Sektorowej Ramie Kwalifikacji IT

Instytut Analiz Rynku Pracy we współpracy z Altkom Akademia zakończył, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowywanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora IT.

Celem sektorowych ram kwalifikacji (SRK) jest porządkowanie kwalifikacji funkcjonujących w rożnych sektorach gospodarki poprzez ich zhierarchizowanie i opisanie w kategoriach efektów uczenia się w ujęciu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W ten sposób możliwe stanie się powiązanie kwalifikacji sektorowych z konkretnymi zadaniami zawodowymi, procesami biznesowymi czy stanowiskami pracy, umożliwiając tym samym lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb pracodawców w danym sektorze.

Eksperci IARP opracowywali projekt SRK IT w dwóch etapach. W etapie pierwszym zespół ekspertów opracował wstępny projekt SRK IT. Prace przebiegały w kilku fazach. Początkowo zespół ekspertów zidentyfikował podstawowe obszary działalności w zakresie IT, dla których opracowano opisy kluczowych kompetencji. Następnie na podstawie zidentyfikowanych kluczowych kompetencji eksperci opracowali charakterystyki poziomów, które pozwoliły na zhierarchizowanie kompetencji i określenie ich na poszczególnych poziomach w Polskiej Ramie Kwalifikacji. W wyniku tych prac powstał wstępny projekt Sektorowej ramy kwalifikacji dla IT.

Kolejnym etapem prac była weryfikacja wstępnego projektu. Pierwszym elementem weryfikacji były seminaria, w których udział wzięli przedstawiciele głównych grup interesariuszy sektora IT (przedstawiciele firm, szkół wyższych i zawodowych, firm szkoleniowych oraz organizacji branżowych). Podczas seminariów dyskutowano nie tylko sam projekt SRK IT, ale również takie zagadnienia jak:

  • sposób wdrożenia SRK IT oraz możliwość funkcjonowania w krajowym systemie kwalifikacji,
  • zasady i warunki wykorzystywania SRK IT przez środowisko branżowe,
  • kierunku dalszego rozwijania SRK IT.

Drugim elementem weryfikacji było przeprowadzenie badania ilościowego z wykorzystaniem ankiety, którą skierowano do szerokiego grona interesariuszy sektora IT. Ankieta dotyczyła przede wszystkim adekwatności sformułowanych kompetencji kluczowych oraz charakterystyk poziomów SRK IT. Na koniec wyniki przeprowadzonej weryfikacji zostały uwzględnione w finalnym projekcie Sektorowej ramy kwalifikacji dla IT w Polsce.