Completion of work on the IT Sector Qualification Framework

Institute for Labour Market Analyses, in cooperation with the Altkom Academy finished the draft of the Sectoral Qualifications Framework for the IT sector.

The aim of sectoral qualifications frameworks (SRK) is to organize the qualifications operating in various sectors of the economy through the hierarchy and describe them in terms of learning outcomes, i.e. in terms of knowledge, skills and social competence. Through this, it becomes possible to link sectoral qualifications to specific professional tasks, business processes or workplaces, thereby enabling better alignment of curricula to the needs of employers in the sector.

 

More details on the Project in Polish:

Eksperci IARP opracowywali projekt SRK IT w dwóch etapach. W etapie pierwszym zespół ekspertów opracował wstępny projekt SRK IT. Prace przebiegały w kilku fazach. Początkowo zespół ekspertów zidentyfikował podstawowe obszary działalności w zakresie IT, dla których opracowano opisy kluczowych kompetencji. Następnie na podstawie zidentyfikowanych kluczowych kompetencji eksperci opracowali charakterystyki poziomów, które pozwoliły na zhierarchizowanie kompetencji i określenie ich na poszczególnych poziomach w Polskiej Ramie Kwalifikacji. W wyniku tych prac powstał wstępny projekt Sektorowej ramy kwalifikacji dla IT.

Kolejnym etapem prac była weryfikacja wstępnego projektu. Pierwszym elementem weryfikacji były seminaria, w których udział wzięli przedstawiciele głównych grup interesariuszy sektora IT (przedstawiciele firm, szkół wyższych i zawodowych, firm szkoleniowych oraz organizacji branżowych). Podczas seminariów dyskutowano nie tylko sam projekt SRK IT, ale również takie zagadnienia jak:

  • sposób wdrożenia SRK IT oraz możliwość funkcjonowania w krajowym systemie kwalifikacji,
  • zasady i warunki wykorzystywania SRK IT przez środowisko branżowe,
  • kierunku dalszego rozwijania SRK IT.

Drugim elementem weryfikacji było przeprowadzenie badania ilościowego z wykorzystaniem ankiety, którą skierowano do szerokiego grona interesariuszy sektora IT. Ankieta dotyczyła przede wszystkim adekwatności sformułowanych kompetencji kluczowych oraz charakterystyk poziomów SRK IT. Na koniec wyniki przeprowadzonej weryfikacji zostały uwzględnione w finalnym projekcie Sektorowej ramy kwalifikacji dla IT w Polsce.