Konkurs PARP na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji

29 lutego 2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji 

 

Do zadań Rad będzie należało m.in.:

 

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,
  • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących.

 

Instytut Analiz Runku Pracy uczestniczył m.in. w opracowaniu

Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora IT  oraz w Opracowaniu założeń do analizy sektorów oraz modelu ewaluacji efektów działań Rad Sektorowych.

 

link do konkursu