Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarządy spółek Instytut Analiz Rynku Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000345213, NIP 5222937193, REGON 142131048 („Spółka Przejmująca”) oraz Centrum Pracy i Kariery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000648387, NIP 7010634916, REGON 365911339 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 8 maja 2019 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.iarp.edu.pl oraz www.praca-kariera.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan połączenia spółek