Instytut Analiz Rynku Pracy wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan realizuje projektu pt. „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

„Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej” nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1010/18w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej przez opracowanie, we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami, modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

http://konfederacjalewiatan.pl/