Halina Sobocka-Szczapa

Ocena pracowników w mikropodmiotach województwa łódzkiego, (w:) Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzania, tom XII, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 26.

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie, (w:) P. Trippner (red.), Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Przedsiębiorczość i Zarządzania, Tom XIII, Zeszyt 1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, s. 30.

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, Polityka Społeczna nr 8/2012, s. 6

Zarządzanie wiekiem w podmiotach gospodarczych, (w:) Szanse i zagrożenia przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, (red.) J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIII, Zeszyt 12, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Garwolin Łódź 2012 s. 14

Mobilność przestrzenna zasobów pracy w województwie podlaskim, (w:) A. Rączaszek (red.) Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s.8

Czynniki różnicujące poziom wynagrodzeń regionach. Studium przypadku województwa łódzkiego i warmińsko – mazurskiego, (w:) Red. nauk. A. Organiściak – Krzykowska, Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – IPiSS, Warszawa – Olsztyn 2012, współautorstwo ½, s. 11.

Prognozy demograficzne a aktywność zawodowa zasobów pracy w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym, (w:) Pomoc społeczna w regionie łódzkim – teraźniejszość i perspektywy, Seria wydawnicza: Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2012, s. 15

Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim, współautor ½, IPiSS, Warszawa 2012, ss. 176

Efektywność aktywnych programów rynku pracy, (w:) T. Dudycz, G. Osbert – Pociecha, B. Brycz (red. nauk.) Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 15.

Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce, Raport V, Współautor ½, IPiSS, Warszawa 2013, s. 148.

Wykluczenie cyfrowe a problemy kadrowe firm, (w:) A. Marjański, Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, Część III, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 6, Łódź 2013, s. 16.

Kształcenie ustawiczne w miejscu pracy. Wyniki badań, Polityka Społeczna nr tematyczny 1/ 2013, s. 7.

Sytuacja osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, (w:) E. Kryńska (red.) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, współautor ½, IPiSS – CIOP, Warszawa 2013, s. 35.

Determinanty aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej – opinie pracujących, (w:) E. Kryńska (red.) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, IPiSS – CIOP, Warszawa 2013, s. 42.

Rynek pracy dla osób starszych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, (w:) E. Kryńska (red.) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, współautor ½, IPiSS – CIOP, Warszawa 2013, s. 2.

Zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku 45+, (w:) E. Kryńska (red.) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, współautor ¼, IPiSS – Warszawa 2013, s. 5.

Ocena pracowników, jako determinanta efektywności firmy, (w:) Efektywność organizacji (red. nauk.) M. Cisek, A. Marciniuk – Kluska, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2013, s. 10

Wdrażanie rozwiązań z zakresu monitorowania rynku pracy w branży mechatronicznej w kontekście aktualizowania form i treści kształcenia w szkolnictwie zawodowym w województwie łódzkim, I. Poliwczak (red. nauk.), współautor 1/5, GFK Polonia, Warszawa 2013, s. 34.

Zwiększanie udziału kobiet w branży mechatronicznej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy w województwie łódzkim, H. Sobocka – Szczapa (red. nauk.), GFK Polonia, Warszawa 2013, s. 42

Zwiększanie udziału kobiet w branży mechatronicznej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy w województwie łódzkim, H. Sobocka – Szczapa (red. nauk.), współautor 1/5, GFK Polonia, Warszawa 2013, s. 42

Dostosowanie kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Technika, U. Jeruszka (red. nauk.), współautor 1/5, GFK Polonia, Warszawa 2013, s. 48.

Dostosowania kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej w do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Zasadnicze szkoły zawodowe, I. Kukulak – Dolata (red. nauk.), współautor 1/5, GFK Polonia, Warszawa 2013, s. 42.

Instrumenty wsparcia kształcenia pracowników w ocenie pracodawców, (w:) E. Kryńska (red. nauk.), Instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników. Regulacje i ich wykorzystanie w podmiotach gospodarczych, IPiSS, Warszawa 2013, s. 29.

Jak poprawić wykorzystanie instrumentów wspierających podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników? Wnioski i rekomendacje, (w:) E. Kryńska (red. nauk.), Instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników. Regulacje i ich wykorzystanie w podmiotach gospodarczych, współautor 1/3, IPiSS, Warszawa 2013, s. 12.

Instruments supporting continuing education of employee in the evaluation of employers, (w:) E. Kryńska (editor) Instruments supporting continuing education of employees. Regulation and their application in bussines entities, IPiSS, Warsaw 2013, p. 29.

How can the use of instruments supporting raising occupational qualifications of employees be improved? Conclusions and recommendations, (w:) E. Kryńska (editor) Instruments supporting continuing education of employees. Regulation and their application in bussines entities, co-author 1/3, Warsaw 2013, p. 11.

Młodzież na rynku pracy w Polce I Unii Europejskiej, Biuletyn nr 2/2013, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa.

Rynek pracy w województwie łódzkim a oferta edukacyjna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XIV, Z. 13, SAN, Łódź 2013, s. 12.

Rynek pracy i prognozowanie popytu na pracę. Świat i Polska, redakcja naukowa, IPiSS, Warszawa 2013, s. 254.

Rynek pracy i prognozowanie popytu na pracę. Świat i Polska, współautor ¼, IPiSS, Warszawa 2013, s. 254.

Projekty rządowe w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, współautor ¼, IPiSS Warszawa 2013, s. 168.

Employees’ education as an element of the Human Resource Management – Polish Experience, (in:) Ł. Sułkowski, B. Kamińska (ed.), Entrepreneurship and Human Resources in Management, Entrepreneurship and Management, Volume XV, is. 2, SAN, Lodz 2014, s. 12.

Young people in the labor market. Improvement or stagnation?, (in:) M. Wypych, P. Trippner (ed.), Financial aspects of management, Volume XV, is. 1, SAN, Lodz 2014, s. 16.

Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy, (w:) A. Czupryna – Nowak, D. Zdonek (red. nauk.), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 68, Gliwice 2014, s. 14.

Samorząd terytorialny we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej, (w:) M. Wypych, P. Trippner (red.) Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XV, z. 10, SAN, Łódź 2014, s. 12.

Globalizacja a zarządzanie firmą, (w:) J. S. Kardas (red. nauk.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014, s. 13.

Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach Lifelong Learning, Studia i Monografie, SAN, Łódź 2014, s. 421.

Strategia przeciwdziałania bezrobociu a koncepcja Long Life Learning, (w:) M. Czupich, A. Ignasiak – Szulc, M. Kola-Bezka, Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo – Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 20.

Jobcoaching – a Method of Age Management in an Organisation, (in:) Ł. Sułkowski, H. Sobocka – Szczapa (ed.), Company Management during Globalization Processes, Entrepreneurship and Management, vol XVI, is. 2, Społeczna Akademia Nauk Łodź, Łódź – Warszawa 2015, s. 12.

Atypical Forms of Employment as a Determinant of Economic Activity of People above 45 Years Old, (in:) M. Wypych, P. Trippner (ed.), The financial and Economic Aspects of Modern Management, Entrepreneurship and Management, vol XVI, is. 1, Społeczna Akademia Nauk Łodź, Łódź – Warszawa 2015, s. 12.