Maciej Gruza

Gruza M., Lelińska K., Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE, w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, pod red. Balcerzak-Paradowska B., IPiSS, Warszawa 2003.

Gruza M., Lelińska K., Stahl J., Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – praktyczny przewodnik, IPiSS, Warszawa 2004.

Gruza M., Stahl J., Klasyfikacja Zawodów w Wielkiej Brytanii i Polsce – różne podejścia do standardów europejskich, Polityka społeczna nr 2/2004.

Gruza M., Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Motywować skutecznie, pod red. Borkowska S., IPiSS, Warszawa 2004.

Gruza M., Soltysińska G., Lelińska K., Zawody szkolnictwa zawodowego – vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005.

Juchnowicz M. (red.). M. Gruza, B. Sajkiewicz, A. Jawor, L. Sienkiewicz, Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, IPiSS, Warszawa, 2005.

Gruza M., Klasyfikacja zawodów i specjalności i jej zastosowanie w monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych – założenia a rzeczywistość, w: Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy, pod red. Grzesik A., Grygiel P., Humenny G., Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.

Sienkiewicz Ł. (red), Gruza M. i inni, Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007.

Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., KOWEZiU, Warszawa 2009.

Sienkiewicz L., Gruza M., The Impact of Employee Training on Company Innovation: Research Results, Human Resources Management 2/2009.

Borkowska S. (red), Gruza M. and others, Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management, IPiSS, Warszawa 2010.

Gruza M., „Zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych”, „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wyznacznikiem oferty kształcenia w szkołach zawodowych”, „Wchodzenie absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy. Zatrudnieniowy aspekt efektywności kształcenia szkolnego” [w:] U. Jeruszka (red.) „Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian”, IPiSS, Warszawa 2012.