Łukasz Sienkiewicz

Sienkiewicz Ł., Labour Market Impact of New Policy Developments in Economic Crisis in Poland, European Employment Observatory Spring Review 2009, European Commission.

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C., IPISS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa, 2009.

Sienkiewicz Ł., Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, w: Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

Sienkiewicz Ł., Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego, w: Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna (Wolters Kluwer), Kraków 2009.

Gruza M., Sienkiewicz Ł., The Impact of Employee Training on Company Innovation: Research Results, Human Resource Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi), Nr 2(67)/2009

Sienkiewicz Ł., Mobilność Polaków w świetle badań (Occupational mobility of Poles in light of the research), Edukacja ekonomistów i menedżerów, SGH, 2008.

Sienkiewicz Ł., Aktywność szkoleniowa mikroprzedsiębiorstw na przykładzie województwa mazowieckiego, Edukacja ekonomistów i menedżerów, SGH, Nr 8/2008

Sienkiewicz Ł. (red.), Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007.

Bednarski M. (red.), Praca na własny rachunek. Szanse i bariery rozwoju samozatrudnienia. Studium przypadku województwa mazowieckiego, Raport z badań, IPiSS-ORGMASZ, Warszawa, 2007 (współautor).

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Badanie pracujących na własny rachunek (samozatrudnionych) w województwie mazowieckim, w: Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. Syntezy wyników badań i rekomendacje, Kryńska E. (red.), IPiSS-ORGMASZ, Warszawa 2007.

Sienkiewicz Ł., Pomiar wartości kapitału ludzkiego, w: Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa, 2007.

Sienkiewicz Ł., Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, SGH, Nr 5/2007.

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Mała i średnia przedsiębiorczość w wymiarze lokalnym, w: Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności. Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C. (red.), IPiSS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2006.

Sienkiewicz Ł., Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, SGH, Nr 4/2006.

Sienkiewicz Ł., Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Społeczne i polityczne aspekty globalizacji, Garbacik B. (red.), Katedra Nauk Społecznych, WZIE PG, Gdańsk 2006.

Bednarski M., Grabowska A., Sienkiewicz Ł., E-learning course „International comparative studies on SMEs”, w: Dąbrowski M., Zając M., E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2006.

Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006.

Bednarski M., Sienkiewicz Ł., Polish Small and Medium Enterprises. Chances, Barriers and Challenges, Raport IPiSS, Zeszyt Nr 29, Warszawa, 2006.

Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji, w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005.

Sienkiewicz Ł., Sposoby wynagradzania w MŚP w wybranych krajach Unii Europejskiej na podstawie studiów przypadków, w: Juchnowicz M.(red.), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, IPiSS, Warszawa, 2005.

Sienkiewicz Ł., Competency-based Human Resources Management in Poland in Light of Research, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Warszawa Nr 1A/2005.

Sienkiewicz Ł., Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 2/4 Warszawa 2004.

Sienkiewicz Ł., System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania przedsiębiorczych zachowań pracowników, w: Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa, 2004.