Beata Mazurek-Kucharska

Beata Mazurek-Kucharska, Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową, s. 9-44, w: red. M. Kubisz, Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach programu Phare 2000 “Rozwój Zasobów Ludzkich”; współautorzy: Beata Mazurek-Kucharska,Sławomir Mandes, Krzysztof Brzozowski, Leszek Gralewski, Peter Lloyd, Gerry McAlinden, Rafał Kamiński, Birgit Rauschenbach; ISBN 83-88802-81-X; ogólna liczba stron: 157, wydanie 1.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje społeczne młodzieży, w: S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Młodzież na rynku pracy – od badań do praktyki, część II – Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2006, str. 93-121.

Beata Mazurek-Kucharska, Outplacement kompetencji jako sposób poprawy elastyczności kapitału ludzkiego, w: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7251-813-2.

Beata Mazurek-Kucharska, Raport zbiorczy: Perspektywy i oczekiwania- Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, ZPORR Działanie 2.1, 2007 (raport wydrukowany i rozesłany do 307 instytucji rynku pracy Mazowsza, nakład 1000 egz. +1000 CD).

Beata Mazurek-Kucharska, Raport tematyczny: Perspektywy i oczekiwania- Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, ZPORR Działanie 2.1, 2007 (raport wydrukowany w nakładzie 250 tys. egz., przekazany do młodzieży poprzez instytucje rynku pracy Mazowsza).

Beata Mazurek-Kucharska, Beata Mazurek-Kucharska, Zastosowanie nowych technologii w procesie pomiaru kompetencji i wiedzy studentów szkół wyższych. Przegląd wybranych zagadnień. Raport z badań, Vol. II, s. 85-94.

Beata Mazurek-Kucharska, Competencies and employability of Polish youth as assessed by the entrepreneurs of the different sectors of economy, „Education of Economists and Managers”, Warsaw School of Economics Ed., No. 7, p. 139-151.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów, w: Kompetencje społeczno – psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, red. Stanisław Konarski, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 55-94.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje społeczne menedżerów i osób bezrobotnych. Własne badania porównawcze z lat 1996-2004, w: Kompetencje społeczno – psychologiczne ekonomistów i Menedżerów. Teoria, badania, edukacja, red. Stanisław Konarski, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 141-160.

Beata Mazurek-Kucharska, Stanisław Konarski, Kierunki dalszych badań w zakresie kompetencji społeczno – psychologicznych, w: Kompetencje społeczno – psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, red. Stanisław Konarski, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 193-198, ISBN 978-83-7378-236-5.

Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje i osobowość efektywnego przywódcy, w: Rozwój kompetencji przywódczych w Polsce. Raport z badań (recenzowany), red. Tomasz Rostkowski, Warszawa 2006, Szkoła Główna Handlowa, s. 25-44.

Beata Mazurek-Kucharska, Diagnoza społeczna i psychologiczna. Case study, w: Rozwój kompetencji przywódczych w Polsce. Raport z badań (recenzowany), red. Tomasz Rostkowski, Warszawa 2006, Szkoła Główna Handlowa, s. 101-119.

Beata Mazurek-Kucharska, Inception Report Phare 2000: ‘Human Resources Development – Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment, Lubelskie Voivodship, Poland’, PL 0008.03.01.001, part 4.

Beata Mazurek-Kucharska, Final Report Phare 2000: ‘Human Resources Development – Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment, Lubelskie Voivodship, Poland’, PL 0008.03.01.001, part 4.

Beata Mazurek-Kucharska, Inception Report Phare 2002: „Human Resource Development – Lubelskie Region, Promotion of Employment and HRD”), PL 2002/000-580.06.04.03-01, part 3 and 4.

Beata Mazurek-Kucharska, Final Report Phare 2002: „Human Resource Development – Lubelskie Region, Promotion of Employment and HRD”), PL 2002/000-580.06.04.03-01, part 3 and 4.