Methodology of describing professions

Text available in Polish

 

Metodologia opracowania opisów zawodów

 


 

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie opisów zawodów / specjalności (w formacie MS Word) do zamieszczenia w Wyszukiwarce opisów zawodów, usytuowanej na portalu publicznych służb zatrudnienia (psz.praca.gov.pl).

Odbiorcami projektu są:

 • Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • Publiczne służby zatrudnienia;
 • Główny Urząd Statystyczny;
 • Pozostali użytkownicy klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

Wróć do spisu zagadnień


 

Schemat realizacji projektu

Projekt mający na celu opracowanie opisów zawodów i specjalności ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wymaga przeprowadzenia badań obejmujących różnorodne grupy interesariuszy oraz materiały zastane, takie jak klasyfikacje, akty prawne oraz inne dokumenty, raporty i opracowania. Proces opracowania opisu zawodu / specjalności przebiega zgodnie z poniższym schematem:

projekty_kzis2015_schemat

Wróć do spisu zagadnień 


 

Opracowanie wstępnego opisu zawodu / specjalności

Gromadzona informacja zawodoznawcza jest podstawą opracowania wstępnych opisów zawodów / specjalności. Do tego etapu prac zostaną przeanalizowane między innymi takie źródła informacji zawodowej jak:

 • Zgłoszenia nowych zawodów i specjalności przesyłane do Departamentu Rynku Pracy MPiPS;
 • Charakterystyki zawodów udostępniane na różnych stronach internetowych;
 • Regulacje prawne dotyczące opisywanych zawodów;
 • Oferty pracy.

 

Celem analizy zgromadzonych danych jest strukturyzacja i selekcja informacji zawodoznawczej pod kątem opracowania poszczególnych elementów opisu zawodu / specjalności:

 • Kod i nazwa zawodu / specjalności zgodna z obowiązującą KZiS;
 • Krótki opis ujęty w 2-3 zdaniach, zawierająca podstawowe informacje o zawodzie / specjalności;
 • Lista zadań zawodowych, wskazujących jakie działania podejmuje pracownik w danym zawodzie / specjalności. Liczba zadań uwzględnionych w opisie będzie uzależniona od złożoności i różnorodności wykonywanych w danym zawodzie czynności zawodowych;
 • Dodatkowe zadania zawodowe, które nie są powszechnie wykonywane w danym zawodzie / specjalności, ale ze względu na ich specyfikę mogą występować tylko w niektórych zakładach pracy / branżach lub regionach kraju.

 

Wstępne opisy zawodów / specjalności opracowane na podstawie zebranych informacji zostaną przygotowane zgodnie z następującym przykładem:

projekty_kzis2015_wstopis

Źródła:

Praca.pl [link]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631).

Stan na dzień: 30.09.2014 r.

 

Wróć do spisu zagadnień 


 

Weryfikacja wstępnego opisu zawodu / specjalności

 

Weryfikacja opisów zawodów ma na celu skonfrontowanie opisów przygotowanych na podstawie źródeł wtórnych z wiedzą ekspercką przedstawicieli zawodów oraz ekspertów, znających specyfikę zawodów i branż, w których te zawody występują. Na etapie weryfikacji zostaną wykorzystane dwie techniki:

 • Wywiady indywidualne,
 • Konsultacje.

Poszczególne techniki badawcze będą dobierane indywidualnie do każdego przygotowywanego opisu.

 

Wróć do spisu zagadnień 


 

Opracowanie ostatecznego opisu zawodu / specjalności

Ostateczne opisy zawodów / specjalności zostaną zredagowane pod kątem językowym i stylistycznym. Ma to na celu ujednolicenie formy edycyjnej opisów, które mają być zamieszczone na publicznie dostępnej stronie internetowej. Redakcja będzie też obejmować zagadnienie zrozumiałości poszczególnych zapisów przez osoby, które nie są przedstawicielami zadanych zawodów i nie posiadają wiedzy zawodoznawczej dotyczącej opisywanych zawodów / specjalności.

 

Poniżej zamieszczamy przykład ostatecznej formy opisu zawodu przygotowanej z wykorzystaniem opisanej procedury opracowania opisu zawodu / specjalności:

projekty_kzis2015_weropis

 

Wróć do spisu zagadnień