Zakończenie projektu INFODORADCA+

Instytut Analiz Rynku Pracy sp. z o. o, na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych opracowywał Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Opracowanie zlecone było w ramach projektu POWR.02.04.00–00-0060–00/16–00 pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” , którego celem głównym było przygotowanie zgodnie z ustaloną metodologia opisu informacji  o zawodach dla 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Łącznie IARP przygotował 148 opisów.

Baza opracowanych w ramach projektu Standardów Kwalifikacji Zawodowych