Nowy projekt w ramach “Rodzina i praca – to się opłaca”

Instytut Analiz Rynku Pracy wraz z Konfederacją LewiatanBiurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA realizuje projekt doradczo-badawczy dotyczący metod wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach – studia przypadków. Jest to część projektu pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem tego projektu jest promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez pracowników w miejscu pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie.

Kluczowym narzędziem w tym procesie będzie udostępnienie platformy internetowej MRPiPS stanowiącej powszechne i kompleksowe źródło wiedzy w zakresie dot. mechanizmów ułatwiających rodzicom godzenie ról zawodowych i rodzinnych.